Hoppa till huvudinnehåll

Sparbankens organisation och ledning

Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är
”att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.”

 

När sparbanksrörelsen etablerades på 1800-talet i Skottland bestämdes att det skulle finnas representanter för insättarna eftersom det var deras pengar banken skulle låna ut, de kom att benämnas huvudmän. Av den anledningen finns det alltjämt idag huvudmän och i Virserums Sparbank finns 24 huvudmän. Av dessa väljs 12 st huvudmän av Hultsfreds kommun och 12 st huvudmän väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Under rubriken ”Huvudmän” här till vänster kan du läsa vilka våra huvudmän är.

 

Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter. Valberedningen består av valda personer bland huvudmännen.

 

Styrelsen väljs av sparbanksstämman och har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Den fastställer bankens mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, tillsätter, utvärderar och entledigar VD samt ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Styrelsen väljs av sparbanksstämman på 1 år.

 

Bankens styrelse består av 6 st av sparbanksstämman valda ledamöter samt VD som ingår i sparbanksstyrelsen enligt Sparbankslagen. De stämmovalda ledamöterna är alla externa ledamöter, som representerar olika kompetensområden, läs mer under rubriken ”Styrelsen” här till vänster.

 

Banken har en dokumenterad process för att säkerställa att styrelsen, såväl till sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Banken arbetar löpande med utvärdering och kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.

 

VD utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

 

Styrelsen och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen och verksamheten. Till stöd för detta finns en internrevisions-, en compliance- och en riskkontrollfunktion som alla är oberoende från den operativa verksamheten.
Compliancefunktionen granskar att lagar, förordningar, interna regler samt att god sed följs. Riskkontrollfunktionen ansvarar för identifiering, analys och rapportering av risker. Funktionen utgör också ett stöd vid framtagande av strategier, policies och för bankens löpande riskhantering. Såväl compliancefunktionen som riskkontrollfunktionen är underställd VD och rapporterar till VD och styrelse (i organisationsschemat nedan markerat med streckad linje).

 

Styrelsen utser funktionen för internrevision och denna är direkt underställd styrelsen. Internrevisionen är för närvarande utlagd till extern part och funktionen är därmed helt separerad från den verksamhet som skall granskas.